KREDYTY FRANKOWE – oferta Kancelarii KNTM

KREDYTY FRANKOWE

Zespół naszych prawników powołany do prowadzenia spraw kredytów frakowych na bieżąco śledzi aktualne orzecznictwo oraz stanowisko organów państwowych tak, aby zaproponować Państwu najlepsze możliwe rozwiązania w tym zakresie. Przed skierowaniem sprawy kredytu frankowego do sądu konieczna jest dogłębna analiza treści umowy wraz z wszelkimi załącznikami i aneksami. Wstępne badanie umowy ma na celu przede wszystkim ustalenie:

 

  • Rodzaju kredytu: indeksowany czy denominowany
  • Czy umowa została zawarta przez konsumenta
  • Czy umowa zawiera postanowienia abuzywne bądź nieważne

 

 

CO OFERUJEMY?

Oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie umów kredytów frankowych zawieranych wyłącznie przez konsumentów obejmującą:

  1. Analizę umowy
  2. Przygotowanie reklamacji do Banku
  3. Przygotowanie wezwania do zapłaty
  4. Prowadzenie sprawy przed sądem

 

Wiele umów kredytowych zawiera postanowienia abuzywne (niedozwolone), czyli rażąco naruszające interesy konsumenta i określające jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, np. postanowienia przyznające bankowi prawo do jednostronnego ustalania kursu CHF. Obecność tych klauzul umożliwia podważenie dotychczasowego sposobu wykonywania umowy. Należy jednak podkreślić, że zarówno sama treść umów, jak i okoliczności, w jakich doszło do ich zawarcia mogą się od siebie znacznie różnić. Dlatego tak ważna jest wstępna analiza całej dokumentacji. Dopiero po jej dokonaniu możliwe jest zaproponowanie konkretnych rozwiązań indywidualnie dostosowanych do danej umowy kredytowej. Kolejnym krokiem jest sformułowanie roszczeń i przygotowanie reklamacji do banku, a jeżeli nie przyniesie ona oczekiwanych rezultatów, następnym etapem jest sporządzenie pozwu i prowadzenie sprawy przed sądem.

 

POTRZEBNE DOKUMENTY

Pierwszym krokiem jest zawsze analiza umowy. W tym celu potrzebujemy następnych dokumentów:

1) umowy o kredyt hipoteczny;

2) regulaminu – jeżeli był załączony do umowy (często nazywany „Ogólnymi Warunkami Umowy”, „Częścią Ogólną Umowy” itp.) wraz z późniejszymi zmianami – jeżeli byli Państwo o nich informowani przez Bank;

3) wszystkich aneksów do umowy (np. zwiększających kwotę kredytu, zmieniających walutę spłat)

 

Ponadto konieczne będą również dokumenty finansowe, obejmujące:

  1. informacje o wysokości transz kredytu (w PLN) oraz o dacie wypłaty każdej z transz
  2. informacje dotyczące rat kredytu: wysokość każdej raty, termin płatności, zastosowane oprocentowanie, historia wpłat.

 

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

Roszczenia Kredytobiorcy wobec banku przedawniają się z upływem 10 lat. W związku z tym w przypadku umów zawartych 10 lat temu, kredytobiorca może nie mieć możliwości skutecznego dochodzenia przed sądem wszystkich swoich roszczeń.